S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
 
Podporuje mojeID

KONTAKTY

VERCAJK Pardubice
S.K. Neumanna 1220
530 02 Pardubice (u podjezdu)
tel: 733 18 17 17
napište nám
Jsme velkoobchodní sklad, zboží je třeba objednat

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

cena 624 Kč
skladem
cena 923 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky Vercajk Pardubice
1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetových obchodů:

www.vercajk-pardubice.cz

S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit na každém konkrétním internetovém obchodě a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetových obchodů

www.vercajk-pardubice.cz

je Libor Havel - Ceza se sídlem S.K.Neumanna 1220, Pardubice , IČ: 18865674, DIČ CZ7011093342. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je S.K. Neumanna 1220, 53002 Pardubice a v případě osobního odběru je odběrné místo také S.K. Neumanna 1220, 53002 Pardubice .

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 

2. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 • Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetových obchodů

www.vercajk-pardubice.cz

odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

 

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, Libor Havel - Ceza se sídlem S.K.Neumanna 1220, Pardubice., na adresu S.K. Neumanna 1220, 53002 Pardubice, nebo e-mailem info@vercajk-pardubice.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel doručit zpět na adresu skladu, ze kterého bylo zboží expedováno, přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Náklady spojené s odstoupením od smlouvy (při vracení zboží - poštovné) nese kupující a prodejce nemá povinnost kupujícímu náklady jakkoli proplácet.

V případě, že bylo kupujícímu zboží expedováno z jiného skladu (jiné adrasy než S.K.Neumanna 1220, Pardubice), kupující musí zaslat, nebo doručit vrácené zboží na adresu, ze které mu bylo expedováno, nedohodne-li se s prodávajícím jinak. Toto platí zejména pro objemné zboží.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

m) odstoupit od kupní smlouvy nelze pokud zboží bylo používáno prokazatelně nesprávným způsobem, v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího.

n) odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

 

5. Odstoupení prodávajícího od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy,

jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může takto odstoupit od kupní ceny pouze v případě,

že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém prostředí e-shopu byla způsobena nevědomě

6. Odstoupení kupujícího od smlouvy, který není spotřebitelem (nákup na IČO)

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

7. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách:

www.vercajk-pardubice.cz

    

   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít případně do předávacího protokolu uvést „Převzetí s výhradou“. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

   Kupující je povinen si zakoupenou movitou věc co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství (v souladu s § 2104 OZ v platném znění). Tzn. ověřit případné vzhledové a jiné zjevné viditelné vady (vlastnosti) a ověřit kompletnost produktu (množství) podle přehledu jednotlivých dílů v návodu na montáž. V případě chybějících dílů nebo jiné zjevné vady (v souladu s § 2112 OZ) pak ihned poté, co vadu (chybějící díly) mohl kupující při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, bez zbytečného odkladu tuto vadu (chybějící díly) oznámit prodávajícímu. Po uplynutí 1 měsíce od převzetí zboží nebude brát zřetel na reklamace vzhledových a jiných zjevně viditelných vad nebo chybějících dílů (částí) zboží.

    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

   Kupující je povinen si zakoupenou movitou věc co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství (v souladu s § 2104 OZ v platném znění).
   Tzn. ověřit případné vzhledové a jiné zjevné viditelné vady (vlastnosti) a ověřit kompletnost produktu (množství) podle přehledu jednotlivých dílů v návodu na montáž.
   V případě chybějících dílů nebo jiné zjevné vady (v souladu s § 2112 OZ) pak ihned poté, co vadu (chybějící díly) mohl kupující při včasné prohlídce a dostatečné
   péči zjistit, bez zbytečného odkladu tuto vadu (chybějící díly) oznámit prodávajícímu.
   Po uplynutí 1 měsíce od převzetí zboží nebude brát zřetel na reklamace vzhledových a jiných zjevně viditelných vad nebo chybějících dílů (částí) zboží

    

   8. Platební podmínky

   • Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
   • Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
   • Platební karty - po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde kupující zadá potřebné údaje pro platbu. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
   • Hotově (osobní odběr) - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na pobočce prodávajícího, a to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je na pobočce připraveno skladem.
   • Essox - splátkový prodej

    

   9. Práva z vadného plnění

   Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

   Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

   a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

   b) na odstranění vady opravou věci,

   c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

   d) odstoupit od smlouvy.

   Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

   Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

   Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

   Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

   Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

   Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby v technických popisech produktů, které mohou vzniknout při automatickém přenosu informací od dodavatelů nebo třetích stran. Zákazník by měl v případě pochybností ověřit technické údaje přímo u výrobce nebo importéra.

   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

   • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
   • b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
   • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   • d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

   Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

   Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

   Pro zaslání zboží: Libor Havel - Ceza se sídlem S.K. Neumanna 1220, 53002 Pardubice

   Pro osobní doručení: Libor Havel - Ceza se sídlem S.K. Neumanna 1220, 53002 Pardubice

    

   10. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

   Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

   a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

   c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

   e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

   Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

   Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

   Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

   1) neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem

       (odbornou instalací či montáží se rozumí montáž nebo uvedení do provozu, která byla sjednána v kupní smlouvě a byla provedena prodávajícím, nebo třetí osobou proškolenou a pověřenou prodávajícím, nebo se souhlasem prodávajícího)

   2) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu

   3) poškozením zboží živly

       (vady způsobené vyšší mocí, zejména elektrickým výbojem nebo přírodními živly jako je vítr, voda, oheň, země anebo jinými extrémními fyzikálními procesy a přírodními)

   4) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce

   5) poškozením zboží zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN

   Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

   Pro zaslání zboží: Libor Havel - Ceza se sídlem S.K. Neumanna 1220, 53002 Pardubice

   Pro osobní doručení: Libor Havel - Ceza se sídlem S.K. Neumanna 1220, 53002 Pardubice


   Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
   Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
   Kontaktní email pro zasílání reklamací je info@vercajk-pardubice.cz

    

   11. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

   Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

    

   12. Ceny a platnost nabídky

   Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

    

   13. Slevy a slevové kupony

   Prodávající poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro užití.

   V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

   Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

   Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

   V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

   V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

    

   14. Ochrana osobních údajů

   Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

   Po uskutečnění objednávky, může být předán e-mail zákazníka společnosti Allegro Group CZ, s.r.o., Heureka.cz pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující výslovně souhlasí.

   Kupujicí dává s učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v internetových obchodech Prodávajicího, pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

   Na základě při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím ze účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

    

   15. Závěrečné ujednání

   Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

   Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi nimi, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, budou s konečnou platností rozhodovány u Obvodního soudu pro Chrudim.

   Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. „o ochraně spotřebitele“ se poskytuje spotřebiteli informace, že  subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je dle § 20e, písm. d) zákona o ochraně spotřebitele: Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: www.coi.cz

   ZTg3MDIzY